Hai Ba Trung

6 / 6«...23456
  • 物件名
  • タイプ
  • 賃料
  • エリア
  • ベッドルーム
サービスアパートメント 
1000 ドル 
Hai Ba Trung区 (ハイバーチュン) 
サービスアパートメント 
1600-2500 ドル 
Hai Ba Trung区 (ハイバーチュン) 
サービスアパートメント 
1500-1600 ドル 
Hai Ba Trung区 (ハイバーチュン) 
サービスアパートメント 
1500-2000 ドル 
Hai Ba Trung区 (ハイバーチュン) 
サービスアパートメント 
3300-4000 ドル 
Hai Ba Trung区 (ハイバーチュン) 
サービスアパートメント 
2000-2500 ドル 
Hai Ba Trung区 (ハイバーチュン) 
サービスアパートメント 
800 ドル 
Hai Ba Trung区 (ハイバーチュン) 
6 / 6«...23456